Állásajánlatok

A Vállalatunk a napjaink és az ország egyik meghatározó, dinamikusan fejlődő építőipari kivitelező nagyvállalata. Munkavállalóinknak izgalmas és kihívásokkal teli munkakörnyezetet kínálunk, fejlődési és kiemelkedési lehetőségekkel.

megnézem

Adatkezelési tájékoztató

ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. 
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ZÁÉV Zrt., adatkezelő).

számára kiemelt fontossággal bír a személyes adatok védelme, ezért a hatályos jogszabályokkal,

elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban jelen

tájékoztatóban rögzíti és teszi közzé az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési alapelveket, a

személyes adatok kezelésének általános szabályait, az érintettek jogait és jogérvényesítési

lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.

A Tájékoztatóban elsősorban általános jelleggel nyújtunk tájékoztatást az adatkezelés jogalapjáról,

céljáról, időtartamáról stb. Az álláshirdetésre jelentkezők, küldemények feladói, valamint a

szerződéses kapcsolattartók részletes tájékoztatást is olvashatnak a rájuk vonatkozó adatkezelésről. A Társaságunkkal egyébként szolgáltatás igénybe vétele, szerződéses kapcsolat létesítése vagy más

célból közvetlenül kapcsolatba lépő természetes személyek az általános adatkezelési és -védelmi

szabályokat, valamint jogérvényesítési lehetőségek ismertetését találják a jelen Tájékoztatóban, az

ezeken kívüli, konkrét információkat a szerződésben, vagy külön tájékoztatóban adjuk meg.

Jelen Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

- GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános

Adatvédelmi Rendelet)

- Infotv.: 2012. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs

szabadságról

- Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók összefoglalóan a következők:

Az adatkezelő neve: ZÁÉV Zrt.

Elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Az adatkezelés során mindenkor tájékoztatást adunk arról, hogy az Ön egyes személyes adatait (pl.

név, e-mail cím, telefonszám) milyen jogi alapon kezeljük – pl. jogszabályi előírás miatt, vagy

szerződés teljesítéséhez szükséges, esetleg az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja);

konkrétan milyen célból történik az adatkezelés (az adatkezelés célja); kinek a részére továbbítjuk

az adatot (címzettek); belföldre vagy külföldre; meddig tároljuk azokat (a tárolás időtartama).

Ön jogosult hozzáférést kapni az általunk kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését,

törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával,

illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról), és panasszal élhet

az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – www.naih.hu ). Az

Ön kérelmeire 1 hónapon belül válaszolunk.

 

Amennyiben az adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulást,

ám ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatait nem Öntől kaptuk, tájékoztatjuk

Önt az adat forrásáról. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást) esetén az erre

vonatkozó információkról is tájékoztatást adunk.

Az alábbiakban olvashatja az adatkezelésre és -védelemre vonatkozó szabályok részletes

ismertetését.

1. Fogalom-meghatározások:

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a GDPR-ben és

az Infotv-ben meghatározottak szerint kell érteni. Így különösen:

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy,

aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján

azonosítható. A továbbiakban: Érintett, vagy Ön.

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,

tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,

korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés célját – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen

Tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő a ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1, cégjegyzékszám: 20-10-040034).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő Személyes

adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelés általános alapelvei:

Társaságunk a Személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi alapelvek figyelembe vételével

jár el, és az Adatkezelés egyes lépései során érvényesíti ezeket:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A Személyes adatok kezelését jogszerűen és

tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végezzük.

 

Célhoz kötöttség: a Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból

történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság: a Személyes adatok az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és

relevánsak, és cél megvalósításához szükséges adatokra korlátozódnak.

Pontosság: a Személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden

ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan

Személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

Korlátozott tárolhatóság: a Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az

Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi

lehetővé; a Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,

amennyiben a Személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és

szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések

végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg: a Személyes adatok kezelését oly módon védjük, hogy megfelelő

technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: az Adatkezelő felelős a fenti elvek betartásáért, a jogszabályoknak való

megfelelésért, és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Beépített adatvédelem: Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,

továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével

mind az Adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az Adatkezelés során olyan megfelelő

technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az

adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a Rendeletben

foglalt követelmények teljesítéséhez és az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák

beépítése az adatkezelés folyamatába.

Alapértelmezett adatvédelem: Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt

végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan Személyes adatok kezelésére

kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség

vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára

és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a Személyes

adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak

hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

3. Az Adatkezelés jogalapja:

Társaságunk a Személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés

teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Társaságunk mint Adatkezelő, vagy egy

harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli.

 

Ezen kívül előfordulhat, hogy az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy

létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű, illetve

Társaságunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat

végrehajtásával összefüggésben történik.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más

Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, mindaddig, amíg szerződéses jogviszony

létre nem jön Ön és a ZÁÉV Zrt. között, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet bármikor

visszavonhat.

Amennyiben Ön valamely meglévő vagy leendő szerződéses partnerünk kapcsolattartójaként jár el, az

adatkezelés jogalapja az adatkezelő és a (leendő) szerződéses partner jogos érdeke, mely a közöttük

létrejövő/létrejött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése, a felek közötti

kapcsolattartás biztosítása.

4. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelési célokat az egyes adatkezeléseknél egyedileg határozzuk meg, melyről az Érintettet

tájékoztatjuk.

Társaságunk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más

Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, az adatkezelés célja döntés meghozatala

a szerződéses jogviszony létesítéséről, kapcsolattartás, illetve a küldemények nyomon követése.

Amennyiben Ön valamely meglévő vagy leendő szerződéses partnerünk kapcsolattartójaként jár el, az

adatkezelés célja döntés az üzleti kapcsolat létrehozásáról, az üzletmenet folytonosság fenntartása,

mindezek során kapcsolattartás, belső adminisztráció.

5. A kezelt Személyes adatok köre:

A Társaságunkkal kapcsolatba lépő Érintettekről kezelt Személyes adat fajtákat az egyes adatkezelési

céloknak megfelelően, az adattakarékosság elvére figyelemmel esetileg határozzuk meg, és

tájékoztatjuk az Érintettet.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más

Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, kizárólag az Ön által megadott személyes

adatokat kezeljük (ideértve azt az e-mail vagy postacímet, telefon/faxszámot is, melyről a küldemény

érkezik).

Amennyiben Ön valamely meglévő vagy leendő szerződéses partnerünk kapcsolattartójaként jár el, a

kezelt Személyes adatok köre: név, beosztás, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

6. A Személyes adatok továbbítása

Társaságunk tájékoztatást ad az egyes adatkezelésekkel összefüggésben, ha azokat más személyeknek

(címzettek) adja át. Az Európai Unió területén kívülre kizárólag akkor továbbítunk Személyes adatot,

ha az megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melyet az Európai Bizottság állapít meg.

 

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más

Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, azokat nem továbbítjuk, kivéve ha erre

Ön kifejezetten felhatalmaz.

Amennyiben Ön valamely meglévő vagy leendő szerződéses partnerünk kapcsolattartójaként jár el,

Személyes adatait nem továbbítjuk, kivéve ha erre Ön, vagy hozzájárulásával az Ön munkaáltatója

kifejezetten felhatalmaz (pl. közbeszerzési eljárással összefüggésben).

7. Az adattárolás időtartama:

Társaságunk a Személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli és tárolja, illetve a

jogszabályokban előírt őrzési idő lejártáig.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más

Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, az adatokat kizárólag addig őrizzük meg,

ameddig döntés születik arról, hogy szerződéses kapcsolatot létesítünk-e Önnel. Önéletrajz esetén,

amennyiben Ön hozzájárul, legfeljebb 2 évig őrizzük az önéletrajzot. A postai/fax küldeményeket 5 évig

tartjuk nyilván.

Amennyiben Ön valamely meglévő vagy leendő szerződéses partnerünk kapcsolattartójaként jár el, a

személyes adatokat a kapcsolattartói minőség megszűnéséig, de legfeljebb szerződésbe foglalt

kapcsolattartói adat esetén a számviteli bizonylatok megőrzésére törvényben előírt ideig, vagy a

jótállási kötelezettség megszűnéséig kezeljük.

8. Az Érintett jogai:

8.1. A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a jogszabályokban előírt információkhoz.

Azaz az Érintett tájékoztatást kérhet Társaságunktól, hogy kezeljük-e Személyes adatait, és ha igen,

ezekhez hozzáférést, továbbá tájékoztatást kaphat az alábbiakról:

− az adatkezelés célja

− az érintett Személyes adat kategóriái

− azon címzettek, akikkel a Személyes adatot közölték vagy közölni fogják

− a Személyes adat tárolásának tervezett időtartama

− jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez

− ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, az adatok forrására vonatkozó információk.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes

adatokat, illetve – figyelembe véve az Adatkezelés célját – kérheti a hiányos Személyes adatok

kiegészítését, kiegészítő nyilatkozat útján.

 

8.3. Törléshez való jog

Abban az esetben, ha

- a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, kezelték,

vagy

- az Adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapult, és az Érintett visszavonja a

hozzájárulást, vagy

- az Érintett jogszerűen tiltakozik az Adatkezelés ellen, vagy

- a Személyes adatot jogellenesen kezeltük, vagy

- a Személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell, vagy

- az adat gyűjtése üzletszerzési céllal történt

az Érintett jogosult kérni a rá vonatkozó Személyes adat törlését.

Amennyiben a Személyes adatot nyilvánosságra hoztuk, törlési kötelezettség esetén (az elérhető

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével) megtesszük az ésszerűen elvárható

lépéseket más adatkezelők tájékoztatására, hogy az Érintett kérelmezte a Személyes adatra mutató

link, vagy az adat másolatának, másodpéldányának törlését.

A törlési jog nem érvényesíthető, amennyiben az Adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése

miatt, a népegészségügyet érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi

kutatási vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggésben, valamint jogi igények

előterjesztéséhez, érvényestéséhez, védelméhez.

8.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi esetekben az Érintett jogosult kérni, hogy Társaságunk korlátozza az adatkezelést:

- arra az időre, amíg Társaságunk ellenőrzi a Személyes adatok pontosságát, mert az Érintett

azokat vitatja;

- jogellenes Adatkezelés esetén, ha az Érintett a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

- Társaságunknak már nincs szüksége az adott Személyes adat kezelésére, de Érintett igényli

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;

- az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen, amíg Társaságunk megvizsgálja a tiltakozási

kérelmet.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más

személyek jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni. A korlátozás

feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az Érintett önkéntes hozzájárulás alapján, vagy szerződés megkötése céljából adta meg

Személyes adatait, melyeket Társaságunk automatizált módon kezel, az Érintett jogosult kérni, hogy

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban ezeket megkapja és más adatkezelőnek

továbbítsa, vagy ha ennek technikai lehetősége fennáll, közvetlen továbbítását kérje.

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelésre közvetlen üzletszerzési céllal került sor, az Érintett jogosult tiltakozni az

Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők ebből a

célból.

 

Ha az Adatkezelésre az Adatkezelő egyéb jogos érdeke alapján kerül sor, az Érintett jogosult tiltakozni

az Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha

bizonyítjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek.

9. Az Érintett jogainak érvényesítése:

Az átláthatóság alapelvének megfelelően Társaságunk mind az Érintett tájékoztatása, mind jogainak

érvényesítése során megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Érintettek tömör,

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva

kapjanak tájékoztatást, illetőleg segítsük elő az egyéb érintetti jogok gyakorlását.

Az információkat elsősorban írásban (ideértve az elektronikus formát is) közöljük, az Érintett kérésére

szóban is. Elektronikusan benyújtott kérelmekre elektronikus formában válaszolunk (kivéve, ha az

Érintett ezt másként kéri).

Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket – amennyiben a kérelmező személyazonossága

megállapítható – a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 1

hónapon belül megválaszoljuk, tájékoztatva az Érintettet a meghozott intézkedésekről. A kérelem

összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal

meghosszabbodhat, amelyről azonban – az okok megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított

1 hónapon belül tájékoztatást adunk.

Ha a kérelem nyomán intézkedésre nem kerül sor, erről, valamint az indokairól szintén legkésőbb a

kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül értesítjük az Érintettet, megjelölve a panasz

benyújtása és a bírósági jogorvoslat lehetőségét.

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre

adott választ Társaságunk ingyenesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen

megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat

felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintetti kérelmek nyomán hozott helyesbítési, törlési, korlátozás intézkedésekről értesítjük

mindazon címzetteket, akikkel a Személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul

nagy erőfeszítést igényel.

Az Érintett kérésére részére tájékoztatást adunk ezen címzettekről.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűleg magas kockázattal jár az Érintettek jogaira nézve,

részükre haladéktalanul tájékoztatást adunk az incidensről személyesen, vagy nyilvános tájékoztató

útján.

10. Testhőmérséklet mérés az irodaházakba és a kivitelezési területekre történő belépés esetén

Az adatkezelés célja: a koronavírus járvány megelőzése, a lehetséges fertőzöttség gyanús személyek

kiszűrése, a munkavállalók számára az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése.

A személyes adatok forrása: az Adatkezelő által kijelölt munkavállalók, portaszolgálat által belépéskor

elvégzett műszeres vizsgálat eredménye, 2020.10.01-től kezdődően visszavonásig érintésmentes kézi

hőmérő használatával.

Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, a megelőző

egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi cél ad felhatalmazást.

Az adatok kezelése, tárolása: az Adatkezelő a hőmérsékletmérés eredményét nem rögzíti, nem tárolja,

azt kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy meghatározott értéket (37,0 fok) meghaladó

hőmérséklet esetén gondoskodjon az érintett belépésének megtiltásáról.

11. Elérhetőségek:

A társaságnál adatvédelmi tisztviselő alkalmazása nem kötelező, a kérelmeket, illetve az adatkezeléssel

kapcsolatos bármilyen megkeresést az alábbi elérhetőségeken lehet Társaságunkhoz eljuttatni:

ZÁÉV Zrt.

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

E-mail: adatvedelem@zaev.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) lehet fordulni.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági jogorvoslatra a polgári

perrendtartás szerint a törvényszék illetékes.

12. Hatályba lépés:

Jelen, módosított Tájékoztató 2020.12.15. napján lép hatályba.